Przeczytaj regulamin Perfect Match zanim złożysz zamówienie. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:

Perfect Match Damian Jagusiak
ul. Antoniego Chruściela 104/7; 00-910 WARSZAWA
NIP: 5732826771, REGON: 383143286
zwany dalej Perfect Match
Podmiot wypożyczający – klient, korzystający z usług Perfect Match, zwany jest dalej zamawiającym
1. Wypożyczane dekoracje zostaną dostarczone osobiście przez Perfect Match, nie wcześniej niż 1 dzień przed datą wydarzenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.
2. Wypożyczone dekoracje w stanie nienaruszonym zostaną odebrane przez Perfect Match najpóźniej 1 dzień po dacie wydarzenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.
3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęte dekoracje przez czas trwania wypożyczenia tj. od momentu dostarczenia dekoracji, do momentu odebrania dekoracji przez Perfect Match.
4. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu wypożyczenia, Zamawiający pokrywa koszt naprawy ustalony przez Perfect Match.
5. W przypadku wątpliwości co do stanu przedmiotu wypożyczenia Zamawiający informuje o tym fakcie Perfect Match w momencie dostarczenia dekoracji.
6. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zadatku (zgodnie z ustaleniami) w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Po tym czasie rezerwacja przepada, a umowa traci ważność.
7. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z usług Perfect Match zadatek nie jest zwracany.
8. Pozostałą kwotę za wypożyczone dekoracje Zamawiający jest zobowiązany uiścić najpóźniej gotówką w dniu wydarzenia lub przelewem na 3 dni przed datą wydarzenia.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Perfect Match nie będzie w stanie dostarczyć dekoracji zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Perfect Match zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
10. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.
11. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie na sali i styl obróbki fotografa.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Perfect Match Damian Jagusiak w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest Perfect Match Damian Jagusiak z siedzibą przy ul. Antoniego Chruściela 104/7, Warszawa. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy Perfect Match Damian Jagusiak.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.